Menu

Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového obchodu koloortal.cz je společnost:

VELOPORTAL STORES s. r. o.

M. Falešníka 6
Prievidza 971 01

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČ: 53329139
DIČ: 2121342047

IČ DPH: SK2121342047

Číslo účtu: 2202670642/2010

tel.: +421949109342

  

Společnost JE PLÁTCEM DPH. https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html - pro ověření zadejte naše ID pro DPH.

 

Zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro, vložka č.j. 40765/R .

Kontaktní osoba: Zuzana Potočníková

email: info@veloportal.sk

telefon: +421 949 109 342 Číslo slouží pouze pro informace o stavu objednávky, stornu a reklamacích . Pro poradenství s výběrem prosím kontaktujte info@veloportal.sk .

(dále jen „prodávající")

Orgán dozoru :

Inspektorát SOI pro Trenčianský kraj
Andreje Sládkoviče 11, 971 01 Prievidza 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupného na internetové adrese www. .veloportal.sk (dále je „internetový obchod").

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylné ujednání v kupní smlouvě má ​​přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o zboží a cenách

Informace o zboží, včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje ujednání kupní smlouvy za individuálně dohodnutých podmínek.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí jen v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Případné slevy z kupní ceny zboží není možné navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud provedl předchozí registraci v internetovém obchodě,

vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNAT. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Bezodkladně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Do 12 hodin po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle prodávajícího nebo elektronickou zprávou na email prodávajícího, obě uvedené v těchto obchodních podmínkách.

V případě, že došlo ke zjevné technické vadě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně vadnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky dle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o vadě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV.

Zákaznický účet

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.

Platební podmínky a dodání zboží

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující zaplatit následujícími způsoby:

- bezhotovostně prostřednictvím platební brány CardPay od společnosti TATRA Banka as

- dobírkou v hotovosti při převzetí zboží,

- bankovním převodem v případě selhání platební karty (pozor - zboží bude vyhrazena pouze poté, co je platba připsána na účet)

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvní výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklad spojený s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě platby převodem je zboží odesláno teprve po připsání platby na bankovní účet uvedený v bodě 1.2. 1 kapitole V..

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

Zboží je kupujícímu dodáno:

na adresu určenou kupujícím v objednávce

prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,

Volba způsobu dodání se provádí v průběhu objednávání zboží.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu nasvědčujícího neoprávněnému vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou ztrátu, poškození či zničení zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dní

ode dne převzetí zboží,

ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

o poskytování služeb, pokud byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy oznámil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výkyvech trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho kupujícího,

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smícháno s jiným zbožím,

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které není vhodné vrátit z důvodů ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

o dodávce zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru, jsou-li prodávány v ochranném obalu a kupující tento obal rozbalil,

o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodeji knih nedodávaných v ochranném obalu,

o dodávce elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, jestliže jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem kupujícího a kupující prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,

v dalších případech uvedených v § 7 ods. 6 zákona č . 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ve znění nehorších předpisů.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to iv tom případě, pokud zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, souhlasí-li s tím kupující a nevzniknou-li mu tím další náklady.

Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a pokud je to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo v případě, kdy výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí do 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem či způsobem. ze strany kupujícího.

VII.

Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany dojídaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím provedené,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku nebo předlohy, byla-li jakost nebo provedení určeno podle dohodnutého vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvacet čtyři měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena dohodnuta, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat: - jde-li o vadu, kterou lze odstranit:
bezplatné odstranění vady zboží,

- pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit:

přiměřenou slevu z kupní ceny,

odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

má-li zboží vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady,

nemůže-li zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

nemůže-li zboží řádně užívat pro větší počet vad zboží.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v jakémkoliv zařízení, kde to je možné přijímat stížnosti, nebo v sídle nebo místě podnikání. Spotřebitel může také podat stížnost s osobou určenou prodávajícím. Je-li stížnost spotřebitele zpracována osobou určenou prodávajícím, může zpracovat stížnost pouze předání opraveného zboží, jinak stížnost bude předána prodejci pro manipulaci. Prodávající je povinen vydat písemné potvrzení na kupujícího o tom, kdy kupující uplatnil nárok, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, stejně jako potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o opravy a době trvání, nebo písemné odůvodnění. zamítnutí stížnosti.

Pokud podá spotřebitel stížnost, aby prodávající nebo zaměstnanec jím pověřená nebo pověřená osoba je povinen informovat spotřebitele o svých právech vyplývajících z vadného plnění. Na základě rozhodnutí spotřebitele o právech vyplývajících z vadného plnění na základě Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo pověřená osoba je povinen určit způsob okamžitého vyřízení reklamace, ve složitých případech nejpozději do tří pracovních dnů ode dne podání žádosti, v odůvodněných případech, zejména v případě, že je zapotřebí komplexní technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne podání stížnosti. . Po určení způsobu vyřízení reklamace, stížnosti, včetně odstranění vady, musí být vyřešena okamžitě, a v odůvodněných případech stížnost lze vyřešit později. Nicméně, vyřízení reklamace, včetně odstranění vady, nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne podání stížnosti. Uplynutím této lhůty nadarmo je považováno za závažné porušení smlouvy a kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy, nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. Ve chvíli, kdy vůle kupujícího (výkon práva z vadného plnění) prodávajícímu se považuje okamžik, kdy je stížnost podána.

Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Právo z vadného plnění kupujícímu nepatří, jestliže kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo jestliže kupující vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

Kupující má možnost volby způsobu reklamace a jejího vybavení, pokud je více možností.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č.j. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.j. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

VIII.

Doručování

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX.

Mimosoudní řešení sporů

Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního (mimosoudního) řešení sporu u subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost podle předchozí věty odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Tím není dotčena možnost spotřebitele obrátit se na soud.

Slovenská obchodní inspekce, se sídlem na adrese: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČ: 17 331 927, je zodpovědný za out-of-soud řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy Alternative Dispute Resolution, Prievozská. 32, 827 99 Bratislava 27, nebo elektronické ars@soi.sk nebo ADR. @ soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. On-line řešení sporů platforma na http://ec.europa.eu/consumers/odr mohou být použity k řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím v rámci kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Slovenská republika, se sídlem Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislavě, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line ao změně nařízení (ES) č. 524/2013 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. živnostenský se provádí v rámci své působnosti příslušným okresním úřadem Licensing odboru obchodu. V omezené míře, Slovenská obchodní inspekce dohlíží na dodržování zákona č. 250/2007 Sb., O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

X.

Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, strany se dohodly, že vztah se řídí právem České republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení zákona 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele ve znění nehorších předpisů.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafiky, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užívat programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15.01.2021

 

 

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat