Menu

GDPR- veloportal.sk


ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel (správce) Vašich osobních údajů podle článku 4 bod 7. Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (dále jen GDPR) je provozovatel: Familycorp s.r.o, Slnečná 1035/10, 972 47 Oslany, Slovenská republika.


Osobní údaj.
Osobními údaji jsou údaje týkající se identifikované fyzické osoby, nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, nebo online identifikátor, nebo na na základě jedné nebo více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identitu.
Zpracování osobních údajů
Zpracováváním osobních údajů je zpracovatelská operace nebo soubor zpracovatelských operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, zejména získávání, zaznamenávání, pořádání, strukturování, uchovávání, změna, vyhledávání, prohlížení, využívání, poskytování přenosem, šířením nebo jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení , vymazání, bez ohledu na to, zda se provádí automatizovanými prostředky nebo neautomatizovanými prostředky.
OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2007/2006. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení č. 2016/679"):
• jméno
• příjmení
• ulice a číslo popisné
• poštovní směrovací číslo
• město
• stát
• telefonní číslo
• název společnosti
• IČ
• DIČ
• DIČ
• e-mailová adresa
• IP adresa

Dále zpracováváme tyto osobní údaje
- Údaje z komunikace mezi e-shopem a zákazníkem
- Webové metriky a analytiky o chování na internetové stránce www.veloportal.sk

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
- Zpracování objednávky zboží objednaného prostřednictvím naší webové stránky, telefonické zákaznické linky nebo prostřednictvím komunikace se zákaznickou podporou prostřednictvím e-mailů a sociálních sítí. Zákonným důvodem je nezbytnost pro splnění náležitostí kupní smlouvy (účetní doklady).
- Komunikace a zákaznická podpora: Osobní údaje jsou využívány za účelem komunikace s vámi. Můžeme vás například kontaktovat z následujících důvodů:
- připomenutí vašeho zboží v online košíku,
- pomoc s dokončením vaší objednávky,
- podání informace o aktuálním stavu vaší žádosti, objednávky nebo reklamace
- získání dalších potřebných informací
- Marketingové nabídky: V případě, že jste souhlasili s odběrem novinek prostřednictvím e-mailu ("Newsletters") využíváme vašich kontaktů k zasílání reklamních nebo obchodních sdělení. Jedná se o zpracování následujících údajů:
• IP adresa
• jméno
• příjmení
• město
• e-mailová adresa
- Sociální sítě: Propagace společnosti prostřednictvím sociální sítě Facebook, Instagram

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM
Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. Údaje mohou být poskytnuty:
- přepravcem za účelem dodání vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací včetně odstoupení od smlouvy (DPD SK sro, Czech Parcel Service sro, Packeta Slovakia sro (Zásilkovna sro)
- veřejným orgánům (např. Policie SR, ŠOI) s cílem poskytnout požadované informace v případě kontroly
Zpracování osobních údajů třetí stranou se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

OBDOBÍ ZPRACOVÁNÍ
Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 10 let (na základě článku č. 431/2002 Z. z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) od poslední realizované objednávky.

PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte několik práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedené mailové adresy.
Máte právo na informace, které jsou plněny již těmito zásadami zpracování osobních údajů. – informační povinnost
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo jakékoli své osobní údaje spatříte neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, myslíte si, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje vymazat nebo máte-li námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na vymazání, v případě že neexistuje zákonný právní základ, který nás opravňuje resp. zákonná povinnost, která nám přikazuje vaše osobní údaje zpracovat. V takovém případě vymažeme všechny vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh v zákonem stanovené lhůtě.
Právo na přenositelnost údajů v případech předpokládaných Nařízením máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
Právo vznést námitku můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Provozovatele za účelem přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu.
Právo na odvolání souhlas: pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem, ke kterému jste dali souhlas, kdykoli odvolat.
Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů: Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozorovým úřadem je v SR Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov. Identifikační údaje: IČO: 36064220, DIČ: 2021685985
Sekretariát úřadu: +421 /2 3231 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Podatelna: pondělí – čtvrtek: 8:00 - 15 :00 - 14:00

Povinnost nebo možnost poskytnout osobní údaje Pokud se rozhodnete s námi spolupracovat, komunikovat nebo navštívíte naše webové sídlo, je třeba abyste nám poskytli osobní údaje v nezbytném rozsahu. V opačném případě nebude možné realizovat s vámi komunikaci, poskytovat vám zboží a služby, resp. Vám nebude umožněno prohlížet webové stránky. Uvedené neplatí pro zpracovávání souborů cookies, které můžete v nastavení Vašeho prohlížeče změnit tak, že nebudeme tyto údaje o Vás zpracovávat.
Jak můžete tato práva vykonávat
S Vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:
emailem: na info@veloportal.sk, písemně nebo osobně doručením na adresu: Familycorp sro, Slunečná 1035/10, 972 47 Oslany.

V případě, že se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Česká Republika

informace: +420 234 665 800 (Informační linka je k dispozici vždy v úterý a čtvrtek od 13.00 do 15.30)

posta@uoou.cz

nebo

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská Republika

Identifikační údaje:
IČ: 36064220
DIČ: 2021685985

Sekretariát úřadu:
+421 /2 3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Podatelna: pondělí – čtvrtek: 8:00 - 15:00
pátek: 8:00 - 14:00

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES
Co jsou soubory cookies?
Jak je běžnou praxí na téměř všech profesionálních webových stránkách, tento web používá soubory cookies, což jsou malé soubory stahované do vašeho počítače za účelem zlepšení poskytovaných služeb. Tato stránka popisuje, jaké informace sbíráme, jak je využíváme a proč občas musíme tyto soubory ukládat. Také poskytneme informace o tom, jak můžete předejít ukládání souborů cookies, což však může zhoršit nebo "pokazit" určité prvky funkcionality tohoto webu. Další obecné informace o cookies naleznete na Wikipedii v článku o HTTP cookies.

Jak používáme soubory cookies
Soubory cookies používáme z různých důvodů, které jsou uvedeny níže. Ve většině případů bohužel neexistují standardizované možnosti jak zakázat soubory cookies, aniž by zcela zablokovaly funkcionalitu a vlastnosti, které tomuto webu poskytují. Doporučuje se, abyste všechny soubory cookies nechali povoleny, pokud si nejste jisti, zda je potřebujete nebo ne, pro případ, že se používají k poskytování služby, kterou využíváte.
Zakázání souborů cookies
Nastavení souborů cookies můžete zabránit tak, že upravíte nastavení ve vašem prohlížeči (viz část Nápověda ve vašem prohlížeči, chcete-li zjistit jak to udělat). Berte na vědomí, že zakázání souborů cookies bude mít vliv na funkčnost této a mnoha jiných webových stránek které navštívíte. Zakázání souborů cookies má obvykle za následek i zakázání určitých funkcí a vlastností tohoto webu. Proto se doporučuje, abyste soubory cookies nezakazovali.
Soubory cookies, které nastavujeme
Když zadáte údaje prostřednictvím formulářů, například těch, které naleznete na kontaktních stránkách nebo formulářích komentářů, soubory cookies mohou být nastaveny tak, aby si zapamatovaly informace o uživateli pro budoucí korespondenci.
Soubory cookies třetích stran
V jistých speciálních případech používáme také soubory cookies, které jsou poskytovány důvěryhodnými třetími stranami. Následující část popisuje, na které soubory cookies můžete narazit přes tento web. Tento web využívá službu Google Analytics, která představuje jedno z nejrozšířenějších webových řešení k identifikaci toho, jak web používáte a způsobů, jak můžeme váš zážitek zlepšit. Tyto soubory cookies mohou sledovat například to, jak dlouhou dobu na webu trávíte a jaké stránky navštěvujete, abychom vám i nadále mohli nabízet zajímavý obsah. Pro více informací o souborech cookies Google Analytics navštivte oficiální stránku Google Analytics. Analýza třetími stranami se používá ke sledování a měření používání této lokality, abychom vám i nadále mohli nabízet zajímavý obsah. Tyto soubory cookies mohou sledovat například to, jak dlouhou dobu na webu trávíte a jaké stránky navštěvujete, což nám pomáhá zjišťovat, jak bychom pro vás mohli web vylepšit. V některých případech vám můžeme poskytovat obsah přizpůsobený na základě toho, co jste nám o sobě řekli buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím propojení na účet sociálních médií. Tyto typy souborů cookies nám snadno umožňují poskytovat vám obsah, který by vás mohl zajímat. Také používáme tlačítka a/nebo doplňky sociálních médií, které vám umožní propojit se různými způsoby s vaší sociální sítí. Aby tato tlačítka a doplňky fungovaly, vám následující sociální média včetně: Facebook, Youtube, nastaví soubory cookies přes naši webovou stránku, která může být použita k rozšíření vašeho profilu na jejich webové stránce nebo k poskytování údajů, které drží pro různé účely uvedené v jejich zásadách používání osobních údajů.
Více informací
Doufáme, že se tím pro vás věci vyjasnily, a jak již bylo zmíněno, pokud existuje něco, při čem si nejste jisti, jestli to potřebujete nebo ne, je obvykle bezpečnější nechat soubory cookies povolené pro případ, že by komunikovaly s některou funkcí naší webové stránky. Máte-li stále zájem o více informací, můžete nás kontaktovat prostřednictvím některého z námi preferovaných způsobů.

KDE NÁS M Ȏ ŽETE KONTAKTOVAT
Máte-li jakékoli připomínky, dotazy či žádosti týkající se používání vašich osobních údajů, nebo máte-li jakýkoli dotaz týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookies, kontaktujte nás na této e-mailové adrese: info@veloportal .cz, nebo pomocí kontaktních údajů uvedených v sekci Kontaktujte nás. Vaše dotazy a návrhy týkající se tohoto prohlášení uvítáme.

Závěrečná ustanovení
Odesíláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami na ochranu osobních údajů a že je přijímáte.
Svůj souhlas (projev svobodné vůle) projevíte zaškrtnutím políčka
„souhlasím" prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste přijali v plném rozsahu podmínky ochrany osobních údajů.
Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách stránkách, o čemž vás informuje prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste provozovateli poskytli.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.10.2020
AKTUALIZACE 14.07.2021

 

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat